ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Правила за поверителност към Sounds like You Конкурс
Взимайки предвид, че всяка от страните (Разкриваща и Получаваща) е разкрила и ще разкрива определена информация с поверителен характер (“Информация”) на другата страна във връзка и по повод организиране и участие в конкурса, за която може да се предполага, че е конфиденциална, независимо дали някоя от страните изрично я е определила като такава.

1. Получаващата страна се задължава:

1.1. Да пази Информацията като строго поверителна, като полага за това дължимата грижа;

1.2. Да не използва, копира или записва/съхранява Информацията за друго освен за Целта, посочена в това Споразумение;

1.3. Да не извършва каквито и да било действия, които биха могли да застрашат поверителността/поверителният характер на Информацията;

1.4. Да не разкрива, пряко или косвено и да не допуска разкриването на Информацията на трети лица;

1.5. Да ограничи достъпа до Информацията до тези свои работници/ служители, представители, агенти, ръководители, професионални консултанти и/или свързани лица (лица, които контролират, са контролирани от или са под контрола едно на друго или на общо трето лице), които разумно и по необходимост изискват Информацията за Целта на това Споразумение, като се осигури всеки от тези работници/ служители, представители, агенти, ръководители, професионални консултанти и/или свързани лица, да спазват задълженията по настоящото Споразумение;

1.6. Да не прави каквито и да било изявления в пресата, както и да не допуска каквато и да било друга публичност относно отношенията между страните, без предварителното писмено съгласие на другата страна.

1.7 Да не осъществява връзка или опит за връзка с трети лица посочени или определяеми от съдържанието на Информацията, без предварителното писмено съгласие на Разкриващата страна. Настоящата клауза не е приложима за случаите, в които Получаващата страна по какъвто и да е начин е вече в контакт с това трето лице преди момента на разкриване на Информацията. Контактите и сътрудничеството с въпросните трети страни се декларира в писмена форма.

2. Задълженията, посочени по-горе няма да се прилагат за Информация, която, без нарушение Получаващата страна е:

2.1 Получила и притежавала Информацията законосъобразно, преди или в момента на нейното разкриване;

2.2 Разкритата Информация е публично достояние;

2.3 Получила законосъобразно от трети лица, които са имали право да я разкриват;

2.4 Била задължена да разкрие информацията по силата на закон или подзаконов акт, разпореждане на държавен орган или орган за защита на конкуренцията или подобен орган; или

2.5 Разработила по независим и законосъобразен начин, без използване на Информацията.

3.Тези правила влизат в сила от датата на публикуването им и ще продължи тяхното действие за период от една година след датата на прекратяването на проекта.

4. При прекратяване на проекта или в който и да бил момент от неговото действие, при получаване на писмено искане от Разкриваща страна, Получаващата страна ще унищожи или върне цялата Информация и ще удостовери в писмена форма в седемдневен срок от прекратяването, че цялата Информация в нейно притежание е била унищожена.

5. Тези правила попадат под разпоредбите на законодателството на Република България.

6. Страните се съгласяват да отнасят всички спорове, към компетентния български съд.

7. Получаващата страна ще обезщети Разкриващата страна за щети, които последната е понесла в резултат на неизпълнение от страна на Получаващата страна на задължения по тези правила.

8. Получаващата страна признава и приема, че всяко нарушение или заплаха от нарушение на тези правила може да причини щети (включително и непреки щети и загуба на печалба) на Разкриващата страна, които може да са неоценими и невъзстановими и че ще бъде подходящо, при тези обстоятелства за Разкриващата страна да поиска от съда налагането на обезпечителна мярка.

9. Страните приемат, че получаването на Информацията и всякакви обсъждания, водени във връзка с Целта не възпрепятстват която и да е страна да води съответните аналогични преговори с трети страни, при условие, че не нарушава настоящите правила. Всякакви оценки и прогнози, направени от която и да е страна няма да бъдат обвързващи за другата страна.

10. Съдържанието на тези правила няма да се тълкува като предоставяне в полза на Получаващата страна на каквито и да било лицензионни или други права, възникнали преди или след публикуване на настоящите правила и отнасящи се до Информацията на Разкриващата страна.

11. Всяка от страните заявява и гарантира, че е запозната с, разбира и винаги, когато е необходимо ще съблюдава разпоредбите на приложимите закони и правила във връзка с предмета на настоящите, включително но не само всички местни закони и правила срещу корупцията.

12.Всяка от страните заявява и гарантира, че не е и няма да бъде обвързана с пред/договорни задължения, несъвместими с настоящите правила.