ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ
SOUNDS LIKE YOU – Конкурс за кратка музикална композиция
ПЕРИОД НА КОНКУРСА
1 септември – 1 октомври 2021

ОРГАНИЗАТОР
Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”

ПАРТНЬОР
Huawei България

Медиен партньор Classic FM радио

ТЕМА НА КОНКУРСА
SOUNDS LIKE YOU – Музиката, която изразява вашата същност

Целта на конкурса е да провокира у младите хора желание за повишаване на качеството на звуковото изживяване на ежедневно ниво, чрез използване на съвременни звукови технологии и слушане на музика с високо естетическо и технологично качество.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
– Конкурсът е отворен за участие за таланти от всички националности, родени на или след 1 октомври 1991 година.
– Композицията трябва да е създадена в периода 1 септември – 22 септември и да не е била изпълнявана, публикувана или използвана в други конкурси.
– Всеки участник може да представи само една композиция.
– Участниците трябва да изпратят:
• Кратка творческа биография
• Аудио файл с композицията

Краен срок за изпращане – 22 септември 2021 г. Файловете трябва да се изпратят на адрес soundslikeyou@nma.bg

С изпращането на аудио файла се счита, че участникът се е запознал, съгласил и приел настоящите Правила.

КОМПОЗИЦИЯ
– Продължителността на представените композиции трябва да бъде между 60 и 120 секунди.
– Композицията трябва да има заглавие, което да съответства на нейното идейно и музикално съдържание.
– Конкурсът не предвижда жанрови или стилови ограничения.
– Произведението трябва да се предостави като некомпресиран звуков файл – wav или aiff.

ЖУРИ
За целите на конкурса е сформирано независимо петчленно жури. Журито оценява участващите композиции професионално и обективно. Журито има право да присъжда специални награди, както и да не връчи някоя от наградите. Председателят ръководи работата на журито и прилага правилата за работата му. Председателят има правомощия за вземане на окончателно решение, в случай на равен брой точки на двама или повече участници. Ако двама или повече кандидати получат един и същ брой точки, те се класират на една и съща позиция (ако не ползва правото на решение на Председателя на журито).

Решението на журито е окончателно и неоспоримо и не подлежи на обжалване.

Жури:
Проф. д-р Кремена Ангелова – Председател

Членове на журито:
Проф. д-р Цветан Недялков
Петър Дундаков
Михаела Филева
Радостина Узунова

Оценяването на участващите композиции ще протече на два етапа:

I етап – Членовете на журито оценяват анонимно и независимо един от друг, според критериите за оценка, всички изпратени композиции и селектират до 10 финалисти.

Селектираните творби заедно с имената на авторите и кратка информация за тях се публикуват на официалната YouTube страница на Huawei на 27 септември. Информацията за селектираните творби заедно с имената на авторите ще се комуникира през страницата на събитието Soundslikeyou.info, официалните сайтове на НМА, Huawei, Classic FM, официалните Facebook страници на НМА, Huawei, Classic FM и YouTube страницата на Huawei.

II етап – Журито провежда присъствена сесия и класира в низходящ ред носителите на Първа, Втора и Трета награда.

Информацията за победителите ще се комуникира през страницата на събитието Soundslikeyou.info, официалните сайтове на НМА, Huawei, Classic FM, официалните Facebook страници на НМА, Huawei, Classic FM и YouTube страницата на Huawei.

Класирането на кандидатите от I етап, както и победителите след II етап се определят от най-високия резултат (получен брой точки от членовете на журито) за определена композиция.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
– Спазени технически изисквания за файлов формат и продължителност.
– Композиция (композиционни умения, музикална форма, усет за стил, ниво на музикално изразяване).
– Оригиналност на творбата.
– Техническа реализация – качество на изработване.

НАГРАДИ И НАГРАЖДАВАНЕ
1 награда – Слушалки FreeBuds 4 и индивидуален майсторски клас с композитора Петър Дундаков.

2 награда – Слушалки FreeBuds 4

3 награда – Слушалки FreeBuds 4

Композициите на тримата финалисти ще се излъчат в ефира на Classic FM радио, а авторите ще имат възможност да гостуват заедно с членове на журито в предавания на Classic FM радио в периода 1 октомври – 10 октомври.

Наградите ще бъдат връчени на специална церемония на 1 октомври 2021 – Ден на музиката, в концертната зала на НМА “Проф. Панчо Владигеров”.

При условия на пандемия, церемонията по награждаването ще се проведе онлайн.

АВТОРСКО ПРАВО
Авторските права на композициите принадлежат на участниците, като НМА и Huawei имат право да ги използват безвъзмездно и неограничено за комуникационни цели до 31 декември 2021 г., включително, но не само чрез излъчване в ефира на Classic FM радио в период от 02.10.2021 до 15.10.2021 както и при и по повод церемонията по награждаване на 1 октомври 2021 г.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Взимайки предвид, че всяка от страните е разкрила и ще разкрива определена информация с поверителен характер на другата страна е длъжна да се запознае с правилата за поверителност тук.

ЛИЧНИ ДАННИ
Личните данни, предоставени по силата на настоящите условия се събират и обработват с цел: Установяване на обстоятелството дали даден участник отговаря на изискванията на Организатора, Надлежно изпълнение на всички правила и условия, Поддържане на връзка и предоставяне на награда на участник, в случай, че същият е спечелил такава, Реализиране и защита на правата и законните интереси на Организатора, както и на участниците във конкурса.

Организаторът съхранява личните данни на участниците в електронна форма на софтуерно приложение, което ползва за управление на процесите на изпълнение на условията на конкурса.

В случаите, в които Организаторът е предоставил организацията и управлението на кампанията съответно обработката на лични данни на участниците на трето лице, той се задължава да осигури спазването на законовите изисквания по отношение обработката на лични данни от страна на това трето лице и неговите служители. Предоставените във връзка с участието в конкурса лични данни на участниците се съхраняват при спазване на изискуемото ниво на сигурност за срок до изтичане на срока на конкурса и предоставяне на предвидените награди на печелившите участници.

С изпращането на материали за участие в конкурса Участниците предоставят своето съгласие имената им да бъдат посочвани за маркетингови цели, като бъдат публикувани на официалния сайт, или включени в други аудио, печатни или видео материали, без да претендират допълнително заплащане.

Организаторът гарантира на всеки Участник възможността да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да поиска корекция или унищожаването им. Всеки Участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до него на имейл адрес soundslikeyou@nma.bg. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в тримесечен срок от края на конкурса. Отказът или оттеглянето на съгласието за събиране, обработване и използване на лични данни на печеливш участник може да доведе до невъзможност за получаване на награда, предоставяна в конкурса.

ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица предметни награди на стойност над 100. 00 лева се облагат с т. нар. окончателен данък. Данъкът се внася от Организатора. Победителят няма задължение да подава годишна данъчна декларация на това основание.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоционалната кампания по всяко време, без значение от причината. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

ОТГОВОРНОСТ
Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от него причини.
Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в конкурса, в случай че не са по вина на Организатора.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДАТА
Наградата се осигурява от партньора на Конкурса и не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда. При получаване на награда печелившият Участник трябва да удостовери самоличността си.

За въпроси и контакт с организаторите – soundslikeyou@nma.bg